Loading...
kstopmobilekstop

REGULAMIN
PLEBISCYTU „KANAŁU SPORTOWEGO”
NA 100 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW W HISTORII PIŁKI NOŻNEJ

§ 1. [Organizator i czas trwania Plebiscytu]

 1. Organizatorem plebiscytu dotyczącego wyboru 100 (stu) najlepszych zawodników (piłkarzy) w historii piłki nożnej (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest Kanał Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, nr KRS: 0000826875, REGON: 385490804, NIP: 5213889046; zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady Plebiscytu oraz warunki udziału w nim i jego przebiegu, a także nadzoru nad przeprowadzeniem Plebiscytu i postępowania reklamacyjnego.
 3. Plebiscyt dotyczy dokonania przez Uczestnika subiektywnego wyboru (selekcji, wskazania) 100 (stu) – najlepszych w ocenie Uczestnika, zawodników (piłkarzy) w historii piłki nożnej, spośród wskazanych przez Organizatora 150 (stu pięćdziesięciu) zawodników (piłkarzy) – tworzących listę zawodników w ramach Plebiscytu (zwaną dalej „Listą Plebiscytową”) oraz uszeregowania przez Uczestnika wybranych przez niego 100 (stu) zawodników (piłkarzy) w kolejności od miejsca 1. do miejsca 100. – w wyniku czego powstanie lista zawodników danego Uczestnika w ramach Plebiscytu (zwana dalej „Listą Uczestnika”).
 4. Celem Plebiscytu jest popularyzacja historii piłki nożnej oraz działalności Organizatora, w tym m.in. wydawanego przez niego czasopisma „Kwartalnik Sportowy” oraz prowadzonego przez niego w serwisie internetowym YouTube kanału/profilu pod nazwą/tytułem: „Kanał Sportowy” (https://www.youtube.com/channel/UCIfI7Yo22SMKp5PraztHM6w). Plebiscyt zostanie przeprowadzony przez Organizatora przy udziale wszystkich sympatyków sportu i piłki nożnej zainteresowanych uczestnictwem w Plebiscycie, którzy wezmą w nim udział zgodnie z Regulaminem.
 5. Plebiscyt jest realizowany przez Organizatora z wykorzystaniem specjalnej ankiety, dedykowanej na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://100.kanalsportowy.pl/ (zwanej dalej „Ankietą”), za pomocą której Uczestnicy będą oddawać swoje głosy w Plebiscycie i tworzyć swoje Listy Uczestników – w oparciu o Listę Plebiscytową.
 6. Zgłoszeń w Plebiscycie można dokonywać w okresie od godz. 11:00:00 w dniu 18.05.2023 roku do godz. 23:59:59 w dniu 1.06.2023 roku (zwanym dalej „Okresem Dokonywania Zgłoszeń”), za pomocą Ankiety.

§ 2. [Uczestnicy i zasady Plebiscytu]

 1. Uczestnikiem Plebiscytu (zwanym w Regulaminie „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Do udziału w Plebiscycie zostaną dopuszczone tylko osoby, które – w Okresie Dokonywania Zgłoszeń (łącznie):
  1. podadzą Organizatorowi w formularzu na stronie internetowej z Ankietą swój adres poczty elektronicznej (e-mail) i dobrowolnie zaznaczą co najmniej 2 (dwie) oznaczone jako wymagane zgody spośród wszystkich 4 (czterech) zgód przewidzianych w ramach tego formularza, po których zaznaczeniu otrzymają od Organizatora na swój powyższy adres poczty elektronicznej (e-mail) unikatowy link do wypełnienia Ankiety i utworzenia za jej pomocą swojej Listy Uczestnika;
  2. następnie aktywują otrzymany od Organizatora link do Ankiety i wypełnią Ankietę oraz wybiorą i utworzą za jej pomocą swoją Listę Uczestnika;
  3. zapiszą za pomocą Ankiety swoją Listę Uczestnika – tym samym oddając głos w Plebiscycie.
 3. Każdy Uczestnik może za pomocą Ankiety oddać tylko 1 (jeden) głos oraz wybrać i utworzyć tylko 1 (jedną) swoją Listę Uczestnika, korzystając z jednego adresu poczty elektronicznej (e-mail), wykorzystanego przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia się do udziału w Plebiscycie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Plebiscytu jest akceptacja treści Regulaminu. Przystępując do Plebiscytu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że Uczestnik spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie. Naruszenie przez Uczestnika warunków i zasad określonych w Regulaminie uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Plebiscycie, skutkującego utratą wszelkich uprawnień przewidzianych dla Uczestników oraz anulowaniem głosu oddanego przez Uczestników w Plebiscycie oraz wybranej i utworzonej przez niego Listy Uczestnika.
 5. Stworzenie kompletnej Listy Uczestnika i dokonanie zgłoszenia w Plebiscycie będzie uprawniało Uczestnika do otrzymania od Organizatora indywidualnego kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w kwocie 5,00 PLN (słownie: pięć złotych, 00/100), który może zostać wykorzystany przy zakupie numeru 4/2023 wydawanego przez Organizatora czasopisma pt. „Kwartalnik Sportowy” w oficjalnym sklepie internetowym Organizatora, dostępnym pod adresem internetowym: kiosk.kanalsportowy.pl. Powyższy kod rabatowy Organizator prześle uprawnionemu Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) wykorzystany przez Uczestnika do dokonania zgłoszenia się do udziału w Plebiscycie. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko 1 (jeden) powyższy kod rabatowy, a otrzymany przez Uczestnika kod rabatowy nie podlega zwrotowi ani wymianie, w tym w szczególności nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, jak również nie może być udostępniony przez Uczestnika jakiejkolwiek inne osobie.

§ 3. [Ranking]

 1. Po zakończeniu Okresu Dokonywania Zgłoszeń, na podstawie wszystkich głosów oddanych przez Uczestników w Plebiscycie – tj. wszystkich List Uczestników wybranych i utworzonych przez Uczestników za pomocą Ankiety, Organizator przygotuje ranking 100 najlepszych zawodników w historii piłki nożnej w ramach Plebiscytu (zwany dalej „Rankingiem”), zliczając w tym celu głosy oddane w Plebiscycie na poszczególnych zawodników (piłkarzy) z Listy Plebiscytowej, w następujący sposób:

  Miejsce zawodnika (piłkarza) z Listy Plebiscytowej na Liście Uczestnika – punktacja w Rankingu:

  1. – 200 pkt
  2. – 180 pkt
  3. – 160 pkt
  4. – 150 pkt
  5. – 140 pkt
  6. – 135 pkt
  7. – 130 pkt
  8. – 125 pkt
  9. – 120 pkt
  10. – 115 pkt
  11. – 110 pkt
  12. – 105 pkt
  13. – 100 pkt
  14. – 95 pkt
  15. – 90 pkt
  16. – 88 pkt
  17. – 86 pkt
  18. – 84 pkt
  19. – 82 pkt
  20. – 81 pkt
  21. – 80 pkt
  22. – 79 pkt
  23. – 78 pkt
  24. – 77 pkt
  25. – 76 pkt
  26. – 75 pkt
  27. – 74 pkt
  28. – 73 pkt
  29. – 72 pkt
  30. – 71 pkt
  31. – 70 pkt
  32. – 69 pkt
  33. – 68 pkt
  34. – 67 pkt
  35. – 66 pkt
  36. – 65 pkt
  37. – 64 pkt
  38. – 63 pkt
  39. – 62 pkt
  40. – 61 pkt
  41. – 60 pkt
  42. – 59 pkt
  43. – 58 pkt
  44. - 57 pkt
  45. – 56 pkt
  46. – 55 pkt
  47. – 54 pkt
  48. – 53 pkt
  49. – 52 pkt
  50. – 51 pkt
  51. – 50 pkt
  52. – 49 pkt
  53. – 48 pkt
  54. – 47 pkt
  55. – 46 pkt
  56. – 45 pkt
  57. – 44 pkt
  58. – 43 pkt
  59. – 42 pkt
  60. – 41 pkt
  61. – 40 pkt
  62. – 39 pkt
  63. – 38 pkt
  64. – 37 pkt
  65. – 36 pkt
  66. – 35 pkt
  67. – 34 pkt
  68. – 33 pkt
  69. – 32 pkt
  70. – 31 pkt
  71. – 30 pkt
  72. – 29 pkt
  73. – 28 pkt
  74. – 27 pkt
  75. – 26 pkt
  76. – 25 pkt
  77. – 24 pkt
  78. – 23 pkt
  79. – 22 pkt
  80. – 21 pkt
  81. – 20 pkt
  82. – 19 pkt
  83. – 18 pkt
  84. – 17 pkt
  85. – 16 pkt
  86. – 15 pkt
  87. – 14 pkt
  88. – 13 pkt
  89. – 12 pkt
  90. – 11 pkt
  91. – 10 pkt
  92. – 9 pkt
  93. – 8 pkt
  94. – 7 pkt
  95. – 6 pkt
  96. – 5 pkt
  97. – 4 pkt
  98. – 3 pkt
  99. – 2 pkt
  100. – 1 pkt.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu i Rankingu nastąpi w terminie do dnia 2.06.2023 roku, na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem internetowym: https://100.kanalsportowy.pl/ oraz w prowadzonym przez Organizatora w serwisie internetowym YouTube kanale/profilu pod nazwą/tytułem: „Kanał Sportowy” (https://www.youtube.com/channel/UCIfI7Yo22SMKp5PraztHM6w).

§ 4. [Ochrona danych osobowych]

 1. W celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników Organizator stosuje uzasadnione zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1; zwanego dalej „RODO”) jest Organizator – Kanał Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa.
 3. Inspektor ochrony danych Organizatora to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez organizatora. Można to uczynić na dwa sposoby: mailowo: [email protected]; korespondencyjnie: Kanał Sportowy Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:
  1. udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie Państwa świadomej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu i w celu ogłoszenia jego wyników, w mediach (np. prasie, radiu, telewizji), w Internecie i w mediach społecznościowych oraz – po wyrażeniu stosownej zgody – w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Organizatora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. prawnie uzasadnionego interesu – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego np.: na dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością Organizatora, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, budowaniu relacji i wizerunku organizatora a także przetwarzaniu danych dla celu prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym, w szczególności związanych z przechowywaniem zgłoszeń dokonywanych przez Uczestników Plebiscytu (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.
 8. Mają Państwo prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu;
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Plebiscycie, co oznacza, że ich niepodanie uniemożliwia udział w Plebiscycie.
 11. Decyzje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w Plebiscycie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

§ 5. [Reklamacje]

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Plebiscytu, a w szczególności za treść Regulaminu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika oraz uprawnienia przysługujące Uczestnikom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu, które będą rozpatrywane na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie do Organizatora, do dnia 10.06.2023 roku, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia), przesyłką poleconą przesłaną na adres jego siedziby wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczna (e-mail), na następujący adres poczty elektronicznej (e-mail) Organizatora: [email protected] (decyduje data wysłania wiadomości elektronicznej).
 4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację (jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i numer telefonu) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji, uzasadnienie reklamacji i żądanie zgłaszającego.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi zgłaszającego ją Uczestnika o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem internetowym: https://100.kanalsportowy.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator będzie ogłaszał w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem internetowym: https://100.kanalsportowy.pl/. Zmiany Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.
 3. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa zasady Plebiscytu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.) oraz innych właściwych ustaw.
 5. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Plebiscytem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.